Kedves Érdeklődő!

Amennyiben Ön elégedetlen jelenlegi társasházkezelőjével és váltáson gondolkodik, kérem, vegye fel velünk a kapcsolatot. Az alábbi kérdőív kitöltése mindössze néhány percet vesz igénybe. A megadott információk alapján egy előzetes árajánlatot készítünk, és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Nem kötelező megadni
Kérjük, figyelmesen olvassa át az adatkezelési tájékoztatót, és a Holnapon megjelenő, általunk nyújtott szolgáltatásokat (különösen az ajánlatkérést és hibabejelentést) csak abban az esetben vegye igénybe, amennyiben egyetért a lent írottakkal.
Teljes mértékben meg kívánunk felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (a továbbiakban GDPR) rendeletében foglaltaknak. Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól A tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkében meghatározott fogalmakkal, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az Infotv. 3. §-ának értelmező rendelkezéseivel. A jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadók.
Jelen Adatkezelési tájékoztató a www.nagyhazak.hu honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) megvalósuló adatkezelések, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának és felhasználásának, jellemzőit mutatja be.
Adatkezelő neve: Nagy László
Vállalkozási forma: Egyéni vállalkozó
Székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Középkert u. 12
Nyilvántartási szám: 21881501
Adószám: 60643320-1-29
Weboldal: www.nagyhazak.hu
Email: nagyhazak@nagyhazak.hu
Kiemeljük, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztató nem terjed ki a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény rendelkezéseivel összefüggésben kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatásra.
Adatkezelésre vonatkozó alapelvek
Kijelentjük, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végezzük a személyes adatok kezelését és betartjuk a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:
• A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
• A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
• A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
• A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
• A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
• A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
• Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Adatkezelés módja és biztonsága
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az Infotv., továbbá az egyéb jogszabályokban előírt adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; megváltoztatástól; továbbítástól; nyilvánosságra hozataltól; vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól.
Az Adatkezelő különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
Általános és fontos adatkezelési információk
Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő, mint szolgáltatást nyújtó, a vállalkozás és a weboldal működtetése során megfelelő szolgáltatást nyújthasson.
Az adatkezelés jogalapja az Ön, mint érintett személy hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön, mint az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.
Ön, mint érintett személy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az Önt megillető adathordozhatósághoz való jogával.
Ön, mint érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Ön, mint érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.
Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük, illetve kiegészítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
Adatkezelő szolgáltatásaival, honlapjával összefüggésben megvalósuló adatkezelések
Ajánlatkérés
Az Adatkezelő lehetőséget biztosít árajánlatok kérésére a Honlapján az „Ajánlatkérés” részen belül található űrlap kitöltésével.
Adatkezelés célja Árajánlatkérések kezelése, megválaszolása, árajánlatok küldése.
Kezelt adatok köre Az árajánlatot kérő neve, e-mail címe, telefonszáma, azon szolgáltatás kijelölése, amely kapcsán árajánlatot kér, azon társasház címe, amely kapcsán árajánlatot kér, illetve esetlegesen azon társasház lakásainak száma, amely kapcsán árajánlatot kér, valamint azon egyéb adat, amelyet a megjegyzés rovatban feltüntetett.
Érintettek köre A Honlapon árajánlatot kérő személyek.
Adatkezelés jogalapja A GPDR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Adattárolás határideje A hozzájárulás visszavonásáig, de maximum az árajánlat kérésétől számított 5 évig.
Adatkezelés módja Elektronikusan.
Adat forrása Érintettől felvett adat.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában árajánlatot készíteni az árajánlat kéréssel összefüggésben.
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat? A személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkatársai, illetve adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.
Bejelentések
Az Adatkezelő lehetőséget biztosít árajánlatok kérésére a Honlapján az „Bejelentések” részen belül található űrlap kitöltésével.
Adatkezelés célja Bejelentések kezelése, a társasházaknál fellépő műszaki és egyéb hibák elhárítás megkezdése
Kezelt adatok köre A hibabejelentést tevő neve, e-mail címe, telefonszáma, azon társasház megjelölése, ahol a hiba felmerül
Érintettek köre A Honlapon hibabejelentést végző személyek.
Adatkezelés jogalapja A GPDR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Adattárolás határideje A hiba bejelentésétől számított maximum 5 évig.
Adatkezelés módja Elektronikusan.
Adat forrása Bejelentőtől felvett adat.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában árajánlatot készíteni az árajánlat kéréssel összefüggésben.
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat? A személyes adatokat az Adatkezelő és illetékes munkatársai, illetve adatfeldolgozói ismerhetik meg.
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

Érintettek jogainak érvényesítése
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; az adatkezelés korlátozását; adatainak törlését az Adatkezelőtől közvetlenül az nagyhazak@nagyhazak.hu e-mail címen, illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz való jogával, illetve a hozzájárulás visszavonásának jogával élni. Az érintett panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.
Az Adatkezelő az érintett személyes adat kezelésre vonatkozó kérelemének teljesítése esetén az érintett minőségére (ügyfél, igénylő, stb.) tekintettel, az érintett jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti azonosítását elvégzi, és az érintett kérelmének/kérésének az Adatkezelő kizárólag az érintett megfelelő szintű azonosítását követően jogosult eleget tenni.
4. Jogorvoslat
Az érintett jogosult az őt ért jogsértés kiküszöbölése végett vagy egyéb panasszal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulni az alábbi e-mail címen: nagyhazak@nagyhazak.hu Amennyiben az érintett sérelmesnek tartja az Adatkezelő adatkezelését, bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). Az érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.
Jelen Adatkezelési tájékoztató 2021. 01. 01. napjától hatályos. Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változatát az Adatkezelő elérhetővé teszi Honlapján, valamint székhelyén is.